รายงานสถิติการยืม-คืน เรียงลำดับสูงสุด
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อนักเรียนจำนวนครั้งยืม
1 36116 ด.ช.ธนกฤต ขันแก้วผาบ245
2 35810 ด.ช.ภาณุพงศ์ ธรรมเขตต์180
3 35362 ด.ญ.ณัฐิศา สุกสี113
4 00077 ม.นิวัติ อรุณวิไล98
5 35520 ด.ญ.นนฐภร สุขมีศรี96
6 00248 ครูอาสยา พรหมศร84
7 36318 ด.ช.ณัฐภูมินทร์ ศุภรพิชญ์สิริ82
8 35416 ด.ช.กษิดิศ ประจงบัว82
9 35455 ด.ช.สรวิชญ์ เฉลิมพลประภา74
10 35548 ด.ช.ชนะพล งาเนียม71
11 35960 ด.ช.ธนะวิทย์ เนตรธานนท์70
12 36022 ด.ช.วริศ เถียรรุ่งเรืองชัย64
13 36153 ด.ช.หริภัทร ลีชัยวัฒน์62
14 35496 ด.ช.พชร พฤฒิยานนท์61
15 35791 ด.ญ.ไหมแพรวา กาวิแหง59
16 35811 ด.ช.ธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย49
17 36396 ด.ญ.มนัสชนก สมเดช45
18 35541 ด.ญ.นันท์นภัส ปรัชญาโณทัย45
19 35564 ด.ญ.ลลิตา คำอ่อน42
20 36226 ด.ช.ยศพัทธ์ จันทร์ตา42
21 35467 ด.ช.ธีรพัฒน์ อินตา38
22 36299 ด.ญ.นาตาลี โคเฮน38
23 32673 นายกิตติพงศ์ เมธีกนก38
24 36134 ด.ช.ชินดนัย ตันมาดี37
25 35855 ด.ช.ปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ36
26 35512 ด.ช.ภาคิน วงค์จันตา34
27 35929 ด.ญ.ปวีณ์นาริน เจียรนิลกุลชัย34
28 35839 ด.ญ.มาลีวลิน สีเสือ33
29 34776 ด.ญ.ธนิษฐา วงษ์ไชยมูล32
30 35847 ด.ญ.พิตรานรี วงค์วิราช32
31 000001 นางสาวแววมยุรี ประสานเนตร31
32 36330 ด.ญ.ปุณยวีย์ จันทร์พัฒน์31
33 35961 ด.ช.ศรุต เผ่าเต็ม30
34 36003 ด.ญ.พีรยาเพ็ญ ศิริภาณุพงศา29
35 36091 ด.ช.ณภัทรกรณ์ ทศฤทธิ์28
36 35835 ด.ญ.งามพร้อม คุณดิลกกิตติ27
37 35558 ด.ญ.วรดา จะผ่อง27
38 35990 ด.ช.วีรัช ชัยเนตร26
39 33272 นายธนกร จางว้าง24
40 00029 ครูพรจิตต์ รังสรรค์24
41 35237 ด.ช.ณัฐพล อนุสรณ์ความดี22
42 36180 ด.ช.วรกมล กังธาราทิพย์22
43 35818 ด.ช.พัสกร เพชรรักษ์21
44 36018 ด.ช.ชอ ไชยเลิศ21
45 35339 ด.ช.ปัญญากร ฤกษ์เกษม21
46 35351 ด.ญ.ดนุชภร เชาวน์เกษม20
47 35539 ด.ญ.บุษบากร วีระตุมมา20
48 35411 ด.ช.ณัฐดนัย เมฆขยาย20
49 35937 ด.ช.ปุณณภพ จูงใจ20
50 36074 ด.ช.รชตะ จันทะมงคล19
51 35244 ด.ช.ปิยังกูร ตรังวัชรกุล18
52 35555 ด.ญ.ปัณณธร ปัญจบุตร17
53 00713 ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ17
54 35674 ด.ญ.ขวัญชนก รวมสุข17
55 35329 ด.ญ.เทรซี่ โอคอนเนอร์17
56 35356 ด.ช.เกริกกิตติ เครื่องพนัด17
57 35603 ด.ญ.นภัทร เก้าเอี้ยน16
58 00804 ครูนัยน์ปพร เพิ่มฉลาด16
59 36125 ด.ช.รัฐภูมิ ภิบาลจอมมี16
60 35648 ด.ญ.ศุภานัน วัฒนะโชติ16
61 35042 ด.ญ.วรันธร จงจิรัฐิติกาล16
62 35633 ด.ญ.สิริรัตน์ เลิศผดุงสุข15
63 35825 ด.ช.ธนภัทร เฮดดิการ์ด14
64 35383 ด.ญ.ณัฏฐ์นรี ดีมั่น14
65 35397 ด.ช.ชาลี ฉิมพลี14
66 36173 ด.ช.วีระเดช ไชยลังกา14
67 36298 ด.ช.ชัยดลกร ถุงแก้ว13
68 32930 น.ส.ต้นน้ำ ฤทธิสินธุ์13
69 35974 ด.ช.ธนัช สุรวิชัย13
70 35987 ด.ญ.ณัฏฐณิชา รอดอารีย์13
71 00386 ม.สงกรานต์ ไชยวิวัฒน์มงคล13
72 35390 ด.ช.สหพงษ์ พันเหลา13
73 34840 ด.ญ.ศศิกมล ใสนวน13
74 36179 ด.ญ.นิชรวรรณ ก้อนแก้ว13
75 35519 ด.ช.พิจเศษฎ์ ทานาราช13
76 35256 ด.ญ.ชญานิศ ศรีอุทัยศิริวงศ์12
77 36339 ด.ช.วาทิต ไชยคำวัง12
78 33421 นายจิรภัทร กิจเจริญรุ่งโรจน์12
79 35443 ด.ช.ภคิน เครือคำอ้าย12
80 35930 ด.ญ.ชนกภัทร กิจค้า12
81 35460 ด.ญ.ฟ้าใส พรหมเศรณี12
82 36252 ด.ญ.ภัทรธิราภรณ์ ไชยอาราม12
83 35459 ด.ช.ธนบดี ตั้งศิริคมขำ12
84 34957 ด.ญ.รมิตา กุชราล12
85 35685 ด.ช.ปภาวิน รูปศรี12
86 35805 ด.ช.ปณิธาน คำเลิศ12
87 34938 ด.ช.ธนัท เฮดดิการ์ด12
88 35378 ด.ช.ธรธร เธียรพรานนท์12
89 31806 นายธนภัทร์ ภัทรสกุลชัย11
90 00390 ม.วีระชาติ บุญหนัก11
91 35956 ด.ญ.พลอยชมพู พึ่งสุนทรศิริมาศ11
92 35233 ด.ญ.พลอยวรา คำมะนิด11
93 34834 ด.ช.ปรมัตถ์ เตมีซิว11
94 35399 ด.ช.ชวิน ทะชัย11
95 36033 ด.ช.ปุณณภพ ชมเชย11
96 00614 ครูภานุมาส ทองย้อย10
97 35714 ด.ช.ณัฐนันท์ พันธ์ศุภะ10
98 35392 ด.ช.พศิษฐ์ธรณ์ ร่วมชัยภูมิ10
99 35801 ด.ช.ธาดาธิสรณ์ เปเรร่า10
100 35425 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ปันอ้อม10
101 36332 ด.ญ.ธนันธร โปธานนท์10
102 33582 น.ส.ปาลิกา ปิงชัย10
103 34179 น.ส.ปุริมปรัชญ์ ระมิงค์วงศ์10
104 35710 ด.ญ.เดือนเต็มดวง วิจิตรเนตร9
105 36217 ด.ญ.สุรภาพร สิงหลกะ9
106 36400 ด.ญ.นริศรา สมบูรณ์ชัย9
107 36436 น.ส.กัลยกร กิจเสาวภาคย์9
108 34854 ด.ช.สุภณ ธนาธิวัฒน์8
109 36412 ด.ช.ณัฐภูมิ กันทาดง8
110 36068 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุทธก๋า8
111 35284 ด.ช.พีรพัฒน์ อรุณพันธุ์8
112 35800 ด.ญ.นลินธารา คำจักร์8
113 36118 ด.ช.เศรษฐพล เหลืองเพ็ชรงาม8
114 35719 ด.ช.ศรัณย์กร ณ ลำปาง8
115 35228 ด.ช.พนธกร พิพัฒนสุขมงคล8
116 00115 ครูศิริพร พรพิพัฒน์ไพบูลย์8
117 33295 นายสรวิศ ปัญญาใจ8
118 34332 น.ส.ชวัลรัตน์ สุริยะวงศ์8
119 33355 นายณัชนนท์ วงศ์มณีนิล8
120 36425 ด.ญ.ฐณรรษพร ผ่องสะอาด8
121 35385 ด.ช.ภคิน งามหิรัญสกุล7
122 36150 ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ ไพบูลย์ทรัพย์สิน7
123 32941 น.ส.สกุลทิพย์ จิตต์สุพร7
124 34572 น.ส.ฑิตฐิตา เครือรัตนไพบูลย์7
125 34813 ด.ช.ชนะกันต์ แสงนวล7
126 36257 ด.ญ.ณัฐศรันย์ สีตะวัน7
127 35723 ด.ช.ศรัญ ขะจ๋อม7
128 34051 น.ส.ศรุตยา สุวรรณสิงหราช7
129 36343 ด.ญ.บัณฑิตา แดงขาวเขียว7
130 00093 ครูดวงมณี คำป่าแลว7
131 35977 ด.ญ.นวินดา ไชยยศ7
132 34052 น.ส.ธนิยา สุวรรณไตรย์7
133 33637 นายพิศิษฐ์ ปลูกปัญญา7
134 35436 ด.ญ.ณัฏฐา จันพิชัยโกศล7
135 34163 น.ส.จิเออันด์ คิม7
136 34805 ด.ช.ชมานนท์ ศรีใย7
137 35757 ด.ญ.สิริกร กิจเสาวภาคย์7
138 35489 ด.ญ.พิมพพิศา ภูมิชัย7
139 34898 ด.ช.ทัศไนย วิไลจิตต์7
140 34110 นายณัฏฐกิตต์ ถวาย6
141 34693 ด.ญ.เพชรดา พิมสาร6
142 35050 ด.ญ.เปี่ยมรัก โพธิคามบำรุง6
143 35695 ด.ช.ธรรมนูญ อร่ามเรือง6
144 35664 ด.ช.ศุภณัฐ กันไชยสัก6
145 33647 น.ส.ณัฐณิชา ประกาศวุฒิสาร6
146 36384 น.ส.กีรติญากรณ์ กันใหม่6
147 36011 ด.ญ.สิรีพรรธน์ สอนสืบ6
148 35003 ด.ญ.วิสสุตา จุฑาเกตุ6
149 00436 ม.มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง6
150 35933 ด.ช.กฤตยชญ์ ใจเพชร6
151 35248 ด.ญ.ณัฐิดา วิสุทธิชัยกิจ6
152 35438 ด.ญ.หทัยชนก ยิ้มจันทร์6
153 32863 นายภูไท ชูรักษ์6
154 34999 ด.ญ.พันธิตรา โยธกุลสิริ6
155 00062 ครูศศิธร คำวินิจ6
156 35958 ด.ช.คณาธิป ธรรมบัญชา6
157 34943 ด.ช.ปวริศร ติภาวัง6
158 35014 ด.ญ.ณหทัย อินทจักร6
159 35908 น.ส.อติกานต์ วงศ์ษา6
160 35907 นายจิรวัฒน์ ตันติวัฒนะผล6
161 34455 น.ส.ภูริศา ไชยอาม6
162 36258 นายภูมิพัฒน์ ภัทรพันธุ์โกศล6
163 34495 นายณัฐกันต์ สมทรัพย์6
164 34915 ด.ช.อภิสร กุศลวงศ์6
165 35326 ด.ญ.ปพิชญา ใจปัญญา6
166 36319 ด.ญ.กานต์ธิดา อุตวิชัย6
167 35466 ด.ช.ศรยุทธ ปัญญาดวง6
168 34393 น.ส.ณิชาภัทร สุนทรลิ้มศิริ6
169 36160 ด.ช.รัชชัยยุตม์ ขันแข่งบุญ5
170 34246 นายจักราทิตย์ เป็งผัด5
171 34143 นายรัฐศักร อนันต์ชัยพัฒนา5
172 34436 นายชนกันต์ พูลศิริ5
173 35669 ด.ญ.ศุจีภรณ์ นพบุรีวัลย์5
174 35641 ด.ช.ณธาร จูฑะพุทธิ5
175 35374 ด.ช.พีรวิทย์ ภิญโญฤทธิ์5
176 35144 ด.ญ.ปิยาพัชร น้อยคง5
177 34904 ด.ญ.ลภัสรดา จันทร์วังทอง5
178 35258 ด.ญ.ลลิต เปเรร่า5
179 00241 ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว5
180 34937 ด.ช.จุลจรัส เลพิมาย5
181 35252 ด.ญ.เขมิกา ชัย5
182 35923 ด.ช.จิรภัทร์ กรุณา5
183 35396 ด.ช.วชิรวิชญ์ เงินดวง5
184 35315 ด.ช.กุลพัฒน์ วชิรวาณิชกุล5
185 36093 ด.ช.ปิญชาน์ ธรรมวิวรณ์กุล5
186 35393 ด.ญ.ณิชาภัทร แม่นยำ5
187 35458 ด.ญ.กชกร หนูฉิม5
188 35505 ด.ญ.พิมพ์พิชชา ทิศเมือง5
189 35394 ด.ญ.กุลิสรา วันลับแล5
190 33443 นายภัทรพล ชัยพรเจริญศรี5
191 35806 ด.ญ.ลลิตภัทร ไชยเจริญ5
192 33502 นายพัชรพงษ์ หงสเกาละ5
193 34023 นายพิชยุทธ หันชัยเนาว์5
194 35324 ด.ญ.ญาณิน์ศา ปันทะนา5
195 35491 ด.ญ.สุพิชฌาย์ ถิรบุญยานนท์5
196 35333 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ ถาเล็ก5
197 34880 ด.ญ.ชลลดา วงศ์ขันธ์4
198 36023 ด.ญ.ภัทราภา เหมทัต4
199 35499 ด.ญ.รัฐนันท์ ประดิษฐ์4
200 34810 ด.ญ.อนัญญา เลาหะเมทนี4
201 34550 น.ส.ศุภกานต์ สนธิคุณ4
202 35442 ด.ช.ชุติภัทร์ คำภีระ4
203 35444 ด.ญ.ชมนาฏ ตัณฑวิทยากุล4
204 34843 ด.ญ.ณิชารัศม์ พรธัญประสิทธิ์4
205 35531 ด.ญ.จินต์จุฑา ดีรัศมี4
206 34428 น.ส.พัทธนันท์ ลิมปพาณิชย์4
207 32657 นายพฒน สกุลทอง4
208 34346 น.ส.อาร์เรีย ชาร์ลิ่งณเชียงใหม่4
209 33659 น.ส.ปภาวรินท์ ทิพย์ชมภู4
210 34044 นายธรรมนูญ ณราช4
211 33630 น.ส.บัณฑิตา โสตถิถาวร4
212 35798 ด.ญ.แพรวภัทร ศักดิ์เศรณี4
213 35803 ด.ญ.ปวริศา ปั้นศรีนวล4
214 36397 นายเดชะ โกมินทร์4
215 35817 ด.ญ.อรพรรณ พุทธหน่อแก้ว4
216 34017 นายยุทธภรณ์ หาญยูรพงษ์4
217 35903 นายนนทวัฒน์ ต๊ะอินทร์4
218 33663 น.ส.ธัญณิชา แสนธรรมจักร4
219 35307 ด.ญ.กิรณา จำปาวัลย์4
220 32597 นายปัณณวิชญ์ ศรีวิพัฒน์4
221 32569 นายนัฐพงศ์ เอื้อวงษ์ชัย4
222 35283 ด.ช.วิชญ์พล จุลปานนท์4
223 00265 ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง4
224 36426 นายธนัช จำปาศรี4
225 36036 ด.ช.สิรภพ ทารักษา4
226 00039 ครูสุทธิรักษ์ ไชยวุฒิ4
227 00036 ครูกนิษฐรินทร์ พลศักดิ์4
228 35854 ด.ญ.ณัฏฐณิชา พรวนหาญ4
229 34145 น.ส.รักชยงค์ กาวิคำ4
230 34038 นายณัฐชนน ขวัญดี4
231 35694 ด.ญ.ณัฐกานต์ เกตุสมัคร4
232 34990 ด.ญ.ปภาวรินทร์ นันโต4
233 34299 นายฐิติสิน ชัชธนันท์พงษ์4
234 34045 นายกิตติภพ พิบูลย์4
235 34066 น.ส.หทัยชนก กัมพลาวลี4
236 34089 น.ส.ณิชกานต์ ฝักฝ่าย4
237 35048 ด.ญ.ณัฐกฤตา หมัดสมัน4
238 34167 นายเบญ รุจิเรกานุสรณ์4
239 35037 ด.ญ.พิชญา ประจงการ4
240 34153 นายภาคิณ เทียนถาวร4
241 35594 ด.ช.แคน เซ็นกลาง4
242 34156 น.ส.ขวัญระมิงค์ ล้วนสมหวัง4
243 33643 น.ส.รุ้งทอฟ้า บัณฑิตชูสกุล4
244 35009 ด.ญ.เบญจมาภรณ์ ทุนคำ3
245 34975 ด.ญ.สุทธนุช หลั่ว3
246 36365 ด.ช.อนุตร กล่อมจิต3
247 35033 ด.ช.โจเซฟ ภูมิอัครเศรษฐ3
248 35156 น.ส.สรณ์สิริ ศิริวิวัฒนากุล3
249 35055 ด.ญ.ปุณยนุช สิริธนากิจ3
250 35120 ด.ญ.วิชิตา วงศ์วิชิต3
251 35110 ด.ช.ณภัทร เอื้องไพโรจน์3
252 34935 ด.ญ.กาญจน์กมล ปัญญาเยาว์3
253 34949 ด.ช.พันธกานต์ พิชญ์ภูมินันท์3
254 35203 นายกษิดิศ นวนใจบุตร3
255 32691 นายธนวัฒน์ ราชตัน3
256 34026 น.ส.เจติยา ศรีเลา3
257 33653 น.ส.ฉัตรสภา สินธุสะอาด3
258 33559 น.ส.นันท์นภัส สุทธิประภาภิสิทธิ์3
259 33370 นายนวพรรษ เพียรประกอบ3
260 33316 นายณธีวิชญ์ วิวัฒน์กมลชัย3
261 33275 นายชินกฤต วงศ์ฟู3
262 36398 ด.ญ.กัญวิภา พรสกุลไพศาล3
263 32950 นายภาคิน เจียรวิริยะพันธ์3
264 34238 นายจิณณ์ จันพิชัยโกศล3
265 32753 นายพีรพล วรบัณฑูร3
266 34174 นายณัฐณกรณ์ อภิณหวัฒน์3
267 32613 นายชิษณุพงศ์ อุตโนคาร3
268 36411 นายชนะ กาวิชัย3
269 30016 นายศิลา ภูริหรรษา3
270 36416 ด.ญ.นทีกานต์ นวลเจริญ3
271 00549 ครูอภิษฎา โพธิกลาง3
272 36420 ด.ญ.วิภาดา พันธวงษ์3
273 36427 นายวัชพล เปลี่ยนปลูกสัตย์3
274 00052 ครูสุพรรณี สายนำทาน3
275 32762 นายภูมิพิทักษ์ รักเรือง3
276 34416 น.ส.พิมพ์มาดา โถดี3
277 34888 ด.ช.ชินกฤช ปันทะนะ3
278 34879 ด.ช.อัครวิชญ์ ตันติเสนีย์พงศ์3
279 36386 ด.ญ.อสพาภรณ์ ธิป่าหนาด3
280 36389 ด.ญ.สุภาวิตา บุญเทพ3
281 34788 ด.ช.ภาคย์ดนัย ภูมิประภาพงศ์3
282 36390 ด.ญ.เอมิกา วรรณประทีป3
283 34763 ด.ญ.ธัญชนก ปลื้มใจ3
284 34721 ด.ญ.พรปรียา สาระไชย3
285 34083 นายณภัทร ไชยเทพ3
286 34660 นายนรบดี โชโนะ3
287 34155 น.ส.บุญฑริกา บุญจีน3
288 34414 น.ส.ณัฐณิชา ปัณฑวงศ์3
289 34408 น.ส.รุ่งแพรวา ไชยเทพ3
290 34333 น.ส.วิพาณี โอบีนาตะ3
291 34323 นายตะวัน ฆ้องเลิศ3
292 34290 นายวาริส ติดพวงมาลี3
293 34261 นายพุฒิพงค์ เสนา3
294 35264 ด.ญ.พรนภา วิโรจน์เลิศสกุล3
295 34193 นายปรมัตถ์ ไชยเมือง3
296 34919 ด.ญ.ธนาภรณ์ ถาทอง3
297 34700 ด.ญ.วริศรา เนตรประสาท3
298 36264 นายนัฐพงษ์ วงค์ษาอินทร์3
299 36115 ด.ญ.สวิชญา ประสารศรี3
300 35318 ด.ช.ณัฐชนม์ ศิริวาท3
301 35423 ด.ญ.พิชญากร ฤทธิ์รัตนไตรกุล3
302 35823 ด.ญ.จินต์จุฑา สุขแสง3
303 35820 ด.ญ.ชลพิมพ์ ภิสิทธ์ชุมสมุย3
304 35815 ด.ช.พชรพล กันทะวรรณ์3
305 36101 ด.ญ.ณัฐธยาน์ แก้วแปงเขียว3
306 35365 ด.ญ.อารีนันท์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์3
307 35316 ด.ญ.ชัญญธรณ์ ฉิ่น3
308 36262 ด.ญ.นครินทร์ สิริคำ3
309 35563 ด.ญ.พันวา โรจนวิภาต3
310 35793 ด.ญ.กัลยภัค รักษ์ชูชีพ3
311 35680 ด.ญ.วิทิตา สระศรีสม3
312 35578 ด.ญ.สิริมณี จากีบ3
313 35705 ด.ช.รัตนชัย สิทธิพาณิชยกุล3
314 36119 ด.ช.พงศกร จันทร์ต๊ะธง3
315 36181 ด.ช.พีรภัทร นามวงค์3
316 35952 ด.ญ.ชฎาภัส เรืองสังข์3
317 35268 ด.ช.ภูมิรพี วิบูลย์จักร3
318 36024 ด.ช.ณัฐภัทร เตรียมรังษี3
319 36138 ด.ญ.เวธกา อ่อนโพธา3
320 35971 ด.ช.กวี อภิชัยเจริญกุล3
321 35535 ด.ช.ธัมรงณ์กิจ ปิมาตุกานต์3
322 35897 นายสรวีย์ ศรีภักดีพงศ์เดช3
323 35630 ด.ญ.ดลนภัทร เทพประสาร3
324 35610 ด.ญ.อชิรญา ญาณไพศาล3
325 36240 ด.ญ.วริศรา พวันนา3
326 35540 ด.ช.ปุณธี ใหคำ3
327 35288 ด.ญ.ปราณปริยา แก้วเป้า3
328 36103 ด.ญ.ซาร่า ริยาร์ด ราโซล3
329 34328 นายกษิดิ์เดช ขันชัยทิศ2
330 34318 นายชวิศ จันภักษานนท์2
331 34253 นายปิติพัฒน์ เรียงจนะพาธี2
332 34258 นายเดชาพล พลายสา2
333 35599 น.ส.สิริยาพันธ์ คอทอง2
334 35593 นายรัฐพร เพชรฤทธิ์2
335 34269 นายธนศิริ ศิริปัญญา2
336 34279 นายปิยากร คุณาทร2
337 34310 นายภวัต สุทธิประภา2
338 34541 น.ส.มินศิณี กองมา2
339 34719 ด.ช.นรภัทร โชโนะ2
340 35514 ด.ช.จิรัฏฐ์ วรรณฤมล2
341 34698 ด.ญ.อักษราภัค โกสีย์ศิริกุล2
342 34596 นายจัสติน เขตตะวัน เออร์วิน2
343 34581 นายปัณณวิชญ์ สมชัย2
344 35554 ด.ญ.ชนัญชิดา พวันนา2
345 36209 ด.ช.นัทธพงศ์ วิปรอด2
346 35568 ด.ญ.รฐิฌา แสนสี2
347 34476 น.ส.ชุติกาญจน์ อุ่นอินต๊ะ2
348 35553 ด.ญ.ศศิพิมพ์ พิสุทธิพันธ์พงศ์2
349 36142 ด.ช.ปิยพัชร์ ปิยธโนภาส2
350 34407 น.ส.ภัทรวิสาข์ ขันชัยทิศ2
351 34389 น.ส.ธนัชพร วรรณรัตน์2
352 34386 น.ส.พิชญา ลิ้มไพศาล2
353 34556 น.ส.รุ่งไพลิน ทองงาม2
354 32799 นายสิทธิกานต์ ถุงแก้ว2
355 34137 นายกิตตินันท์ หยุดอยู่2
356 35796 ด.ช.ณัทกร สุขจีระเดช2
357 36111 ด.ช.ภัทรศุกรีย์ ศรีวิชัย2
358 33400 นายเกริกเกียรติ นันตาบุญ2
359 32957 น.ส.พราววลี ใจหล้า2
360 32912 น.ส.ชาลิสา สุขะหุต2
361 33579 น.ส.วันวิสา ชมสวน2
362 32862 นายฉัตรรัตน์ มุทุมล2
363 33585 นางสาวปภาวรินท์ หฤทัยวิจิตรโชค2
364 35888 นายศุถณัฐ มณียศ2
365 35911 น.ส.ภัทริน นุชเนื่อง2
366 32638 นายภัทร์ จิรวัจนกุล2
367 32602 นายจักรภัทร ศักดิ์เศรณี2
368 36076 ด.ญ.กมลลักษณ์ รัตนสินพรศิริ2
369 36065 ด.ญ.รสกร เด่นดอนทราย2
370 36053 ด.ญ.อภิชญา วงษ์วัฒนะ2
371 32871 น.ส.ปรารถนา หอมยศ2
372 34108 น.ส.ฐิติวรดา เมธานราพงศ์2
373 34206 นายกรรพี แพวขุนทด2
374 35623 น.ส.ภัทรียา ริ้วทอง2
375 34166 นายธนบดี ไอศุริยฉัตร2
376 35628 น.ส.ศรัยฉัตร คำวิเศษ2
377 35646 ด.ญ.เมธาพร สุภิราช2
378 34720 ด.ญ.เขมณัฏฐ์ วดีศิริศักดิ์2
379 33561 น.ส.พรพิมล พรหมสง่า2
380 34292 นายภคพล นาคนวม2
381 35606 ด.ช.กุลนิติ ศิริรักษ์2
382 34099 น.ส.ปานรดา ใสสอาด2
383 34068 นายอนพัทย์ ไกรโพธิพัฒน์2
384 34057 น.ส.เบญญาภา สวัสดิ์พานิช2
385 34048 นายเกียรตินันท์ คำปินไชย2
386 33672 นายสุทธิหิรัญ สุวรรณกิติ2
387 35780 ด.ญ.สุวนันท์ กันธวงค์2
388 33609 น.ส.ณัฐณิชา พรสุหิรัญ2
389 36130 ด.ช.พีรพัฒน์ ดวงพิชัย2
390 35082 ด.ญ.พรพิงค์ พระยาลอ2
391 35474 ด.ญ.ข้าวขวัญ เกียรติอนันต์2
392 35242 ด.ญ.พรลภัส อินทร์ฐานะ2
393 35086 ด.ญ.อภิชญา กับเป็ง2
394 35298 ด.ช.เตรียมปกป้อง มั่นใจวงค์2
395 35488 ด.ช.ณภัทร เป็งโต2
396 34988 ด.ญ.วิวิทนันท์ วุ่นหนู2
397 35166 น.ส.ชนนิกานต์ เหลากิจ2
398 36326 ด.ญ.เปรมศิณี เจือรัตนศิริกุล2
399 35407 ด.ญ.ธมลวรรณ พรหมเสนา2
400 35345 ด.ญ.ศรัญญา บุญมี2
401 34829 ด.ญ.มณิชญา ศรีไม้2
402 34958 ด.ช.รัชชานนท์ กุชราล2
403 35074 ด.ญ.ธนัชพร พ้นภัยพาล2
404 35071 ด.ญ.ธัญวรัตม์ ปรัชญาโณทัย2
405 35346 ด.ญ.พลอยวรินทร์ ธนะสมบัติ2
406 35281 ด.ญ.ณัฐธิดา รินคำ2
407 36337 ด.ญ.ภานิชา สาสกุล2
408 35087 ด.ช.โกศล เจอพิมาน2
409 34768 ด.ช.ชนุดร โชคพิพัฒน์พร2
410 35270 ด.ญ.พัชรพร ตันตระกูล2
411 35511 ด.ญ.พัชรสุดา ถาเกิด2
412 34780 ด.ช.ปัณณวิชญ์ วงศ์จิระมนัส2
413 36360 น.ส.ชัชพิมพ์ ผลขำ2
414 34897 ด.ญ.ญาณินี จำปาโชค2
415 36328 นายแผ่นฟ้า ศรีป่าซาง2
416 35353 ด.ช.กิตติพศ ยาวิชัย2
417 35121 ด.ญ.กัญญารัตน์ กองใจ2
418 35046 ด.ญ.กัญจนพร ทองก้อนสิงห์2
419 33289 นายณัฐพัชร์ ชนุตม์เดชสิทธิ1
420 33459 นายเหนือ เปลี่ยนแปลงศรี1
421 36117 ด.ญ.วราพร แสงประสิทธิ์1
422 36104 ด.ญ.ปัณฑิกา บรรพลา1
423 33426 นายกิตติภพ โสตถิรักษ์1
424 36107 ด.ช.ทรอย วินน์ ฮอร์ตัน1
425 33422 นายภูชิต พลาศรี1
426 35330 ด.ญ.ณัฐณิชา ไชยชมภู1
427 35053 ด.ช.ณัฐดนัย แก้วแดง1
428 35094 ด.ญ.ชนันรัตน์ ธิป่าหนาด1
429 35816 ด.ช.ธีร์ธวัช ส่องเมืองสุข1
430 33332 นายณัฐชนน ดวงแก้ว1
431 33431 นายภัทรชย ชยางศุ1
432 33658 น.ส.นภัสสร กันเงิน1
433 35687 ด.ช.ภูมิพัฒน์ วณิชานุกุลยกิจ1
434 35696 ด.ญ.อชิรญาณ์ เจริญสุข1
435 34024 นายกฤตภาส แก้วทรายคำ1
436 35711 ด.ญ.กานต์รวี สุพรรณ 1
437 35735 นายอัยกานต์ รุ่งเรือง1
438 33934 น.ส.พีรยา ชลายน1
439 33748 นายพชรดณ เทพารักษ์1
440 33677 น.ส.ธรรมิตาว์ รัตนะสุภา1
441 35347 ด.ช.วัฒนา ชัยยะ1
442 33602 น.ส.หฤทัย ศรีวิชัย1
443 35744 ด.ญ.ปุญญิศา พุ่มเจริญ1
444 33572 น.ส.กฤตพร เล็กมณี1
445 33656 น.ส.หทัยชนก แสงผึ้ง1
446 35754 ด.ช.กฤตเมธ บุญหมื่น1
447 35761 ด.ญ.ศศิปภา แสนคำปา1
448 33646 น.ส.พิมพ์ชนก ทองมา1
449 35790 ด.ช.อติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร1
450 35051 ด.ญ.ณัฏฐณิชา เที่ยงใจ1
451 33603 น.ส.สุภัสสรา ศรีวรรณ1
452 35794 ด.ญ.ธัญธิพัช บุญธีรารักษ์1
453 35067 ด.ญ.เทญ่า ลลิตา ชาเปอแล็ง1
454 35737 ด.ญ.กีรติกานต์ หรูประเสริฐรัตน์1
455 35246 ด.ช.ภูมินันท์ พงษ์เพ็ง1
456 36078 ด.ญ.ญาณภัทร ไชยศรี1
457 36347 ด.ญ.ญดามน พัฒนศิลป์1
458 35935 ด.ญ.กัญญ์ชิสา วรรณคนาพล1
459 35941 ด.ญ.ทักษพร ใจปัญญา1
460 00631 ครูพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ1
461 35942 ด.ช.สุปัญญ์ ปัญญาโกษา1
462 00612 ม.เมธี สงวนทรัพย์1
463 00602 ม.ชนะ เปรมกลาง1
464 00578 ครูภัสรา พงษ์พิศ1
465 35947 ด.ช.ภัทรพล บัวล้อม1
466 00438 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์1
467 35164 น.ส.เกสรา วัฒนะโชติ1
468 35245 ด.ญ.กรวรรณ หอมคล้าย1
469 32572 นายชณชล ใบผ่อง1
470 35251 ด.ช.นิปุณ เพลินชัยวาณิช1
471 36046 ด.ญ.ธวัลรัตน์ สิงห์แก้ววงค์1
472 35982 ด.ช.กนก อั้งอารีย์1
473 00103 ครูชัชฎาพร มาลารัตน์1
474 36035 ด.ช.จิรัฐชาติ อินทะราชา1
475 35996 ด.ญ.ชนกนันท์ แสงรัตน์วัชรา1
476 35999 ด.ญ.ธัญยธรณ์ ตันดุ1
477 00051 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์1
478 36005 ด.ช.แทนบุญ ยลละออ1
479 36013 ด.ช.พงศภัค จันทะชัย1
480 36016 ด.ช.บริวัฒน์ สงนุ้ย1
481 35950 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ โนนทิง1
482 32751 นายพชร บุญสูง1
483 32969 น.ส.ธนพร คงอ้าย1
484 35126 ด.ช.คมน์คณิณ มณีสายสุวรรณ1
485 35846 ด.ช.นนทภัทร ไชยา1
486 35661 ด.ช.ชยุธ ชาญวัฒนกิจ1
487 32873 นายสกุลเกียรติ พืชเกื้อกูล1
488 35176 น.ส.ณฐิดา หน่อแก้ว1
489 36097 ด.ญ.ชนิตา ภู่เอี่ยม1
490 35195 น.ส.ฉลองขวัญ แสงสังข์1
491 32849 น.ส.ชลนภา ดวงดีทวีรัตน์1
492 35313 ด.ช.พลกฤต บุญสุวรรณ์1
493 32784 นายครองภพ ศีลาเจริญ1
494 32551 นายปรานต์ พนมอุปถัมภ์1
495 35223 น.ส.พิณเพชร ช้างรบ1
496 35928 ด.ช.สุนทรวัฒน์ อภิเกษม1
497 32694 นายนิพิฐ โรจน์รัตน์ศิริกุล1
498 36355 นายภูเบศวร์ บูรณทอง1
499 32677 นายศรุจ บริสุทธิ์1
500 36410 ด.ช.เมธวิน เจียรรุจิระกุล1
501 35918 น.ส.ศุภกัญญา ภู่ทอง1
502 36351 ด.ช.พลากร กุลวดีวงค์1
503 32635 นายธนินโชตน์ พูลสวัสดิ์1
504 35920 น.ส.ศุภานันต์ ศรีระ1
505 36448 นายปุณยธร อัครกิตติพร1
506 32598 นายบพิธ อินตา1
507 35922 น.ส.อชิรญาณ์ ตาทิพย์1
508 33042 น.ส.อรนิรินธน์ ธนาพลวิสิฐ1
509 32767 นายวรภัทร ธรรมสานุกุล1
510 36245 ด.ญ.ฉัตรชนก ณ ประเสริฐ1
511 35355 ด.ช.ปักชัย คมวีระวงศ์1
512 34818 ด.ญ.นิษฐารักษ์ จรัสสกลภัทร์1
513 34508 น.ส.ธนันทน์ธร จันชะนะกิจ1
514 34506 นายพิษณุ โพธิ์วงศ์1
515 34823 ด.ญ.สิริยากร โพธิ1
516 34460 นายพงศ์อรัญชย์ ใหม่ไชย1
517 36205 ด.ช.ภาคิน โพธิจรรยากุล1
518 34439 นายณธัช แก้วกันยา1
519 34831 ด.ญ.ธีร์จุฑา อินทะกูล1
520 35551 ด.ญ.ธัญธิฌา สุวรรณชื่น1
521 34551 น.ส.นภัสนันท์ ศรีสุเทพ1
522 36169 ด.ช.ภูมิรพี ไชยสุริยา1
523 34553 น.ส.คยาทิมาต พิมพะลา1
524 34406 นายกีรติ วนิชกุลวิริยะ1
525 34394 นายกีรติ แก้วพวงทอง1
526 35454 ด.ช.อนุวัฒน์ เกศดายุรัตน์1
527 34392 นายสุรดิษ สุขทรัพย์1
528 34864 ด.ญ.ปุณยนุช โชคภัครสกุล1
529 34870 ด.ช.สาริศ ชินาธิวร1
530 35451 ด.ญ.ปวริศา บูรณพันธุ์ศรี1
531 34340 น.ส.ภัตพสุตม์ รวมสร้อย1
532 34337 น.ส.จันทรรัตน์ อุตสาห์1
533 34335 นายปฐวีกานต์ โตสงคราม1
534 36260 น.ส.อินทิรา โตรัตน์1
535 36241 ด.ญ.สาริษฐา ชัยวรรณ์1
536 34675 ด.ช.ภูรินทร์ เจริญกิจ1
537 34758 ด.ญ.พิมพ์ปาดา โคตะถานนท์1
538 34751 ด.ช.ปัณณธร ศฤงฆาร1
539 34737 ด.ญ.พิมช์ชนก จันทร์ทิพย์1
540 34729 ด.ญ.กษิดิ์กานตา ผาชาติ1
541 36239 น.ส.จิตรลดา เตชะมโนกุล1
542 34774 ด.ช.วิโมกข์ งามดีแท้1
543 34714 ด.ญ.ทอฝัน อินเหลา1
544 34712 ด.ช.วัชชกร แสงอรุณ1
545 35498 ด.ช.กฤติน จอมวิญญาณ์1
546 34694 ด.ช.พงศกร ไชยถา1
547 35487 ด.ช.ศักดิธัช เรืองสังข์1
548 34688 ด.ญ.เพ็ญพิชชา พงษ์ตุ้ย1
549 35584 น.ส.ทีปนี เพ็ชรไชย1
550 35522 ด.ญ.วรันธร มนุษย์พันธุ์1
551 34641 น.ส.ธนัชพร มอญแก้ว1
552 34640 น.ส.พรกนก ศรีสังสิทธิสันติ1
553 34635 น.ส.ปวิชญา ประยงค์ทรัพย์1
554 34634 น.ส.ภาวินี วุฒิคุณ1
555 34602 นายพงศพัศ ทาคำ1
556 34791 ด.ช.ชยณัฐ พุงขาว1
557 34586 น.ส.พิชชากานต์ สุขศรี1
558 34799 ด.ญ.ศกลรัตน์ ศรีสุทธะ1
559 35492 ด.ญ.กัญญ์ภัสสร อัฑฒ์ดลชวัล1
560 34569 น.ส.วรางคณา ระวังงาน1
561 36233 ด.ช.นิธิศ มาลา1
562 34144 น.ส.ศุภัคชญา ธานี1
563 35615 ด.ญ.นงนภัส แสนใจยา1
564 34959 ด.ช.ณัฐธวัชช์ มีสิทธิ์พร้อมสิน1
565 34966 ด.ญ.ชัญญานุช ปัญญาดี1
566 34165 น.ส.อภิชญา บัวเรียว1
567 34969 ด.ช.นันทวัฒน์ วิวัฒน์พิสิฏฐ์1
568 34159 นายภชร อริยะ1
569 34974 ด.ญ.อรรณวา ทรงเมฆ1
570 35370 ด.ช.จิรายุ จุลละจารี1
571 35642 ด.ญ.วิภาษณีย์ สังวรสิงห์1
572 34149 นายพงศ์พัฒน์ รัตนประภาพร1
573 35580 น.ส.พัชราวัลล์ รติมงคลรักษ์1
574 35644 ด.ช.ธรรมรัตน์ เลิศฤทธิ์ปัญญากุล1
575 34187 นายวินสพล สีวิจิตรศิลป์1
576 34132 นายศศิศ นิลม่วง1
577 34124 นายธีรภัทร บุญตนาชัย1
578 35359 ด.ช.กันตพัฒน์ อนันตเรืองเลิศ1
579 34109 นายชยภัทร ธรรมรักษ์1
580 35004 ด.ญ.สุพิชชา ธรรมวงค์1
581 35649 ด.ช.พัฒน์พงค์ มหาวงค์1
582 34069 นายธนดล พิทยชัยกุล1
583 35587 ด.ช.พรวนัช พุกเขียว1
584 36123 ด.ช.กิตติศักดิ์ รักษาสัตย์1
585 35019 ด.ช.วงศธร ชัยยา1
586 35677 นายก้องภพ นาละต๊ะ1
587 34148 นายปยุต ตัณฑวิทยากุล1
588 34259 น.ส.พิมพ์มาดา ฝั้นเฟือนหา1
589 36331 ด.ญ.ด้ายทอง รัตนประทีป1
590 35418 ด.ช.รัชต์ เรืองเดชอนันต์1
591 34312 นายณภัทร ศรีธวัชณอยุธยา1
592 34913 ด.ญ.สุชัญญา ยาวิชัย1
593 34306 น.ส.ณัฐปภัสร์ ศรีพงษ์คำ1
594 34302 นายชะฟิก ใบนานา1
595 35265 ด.ญ.จิราพัชร ฝั้นพรม1
596 34944 ด.ช.กรกฤช บริสุทธิ์1
597 34281 นายศุภกร เสารอง1
598 34932 ด.ช.รติพงศ์ ศิริเศรษฐ์1
599 36269 ด.ช.ภูมิภักดิ์ พุ่มประทีป1
600 34177 น.ส.เชิญขวัญ เกตุเกล้า1
601 36273 นายกิตติ์ธนัตถ์ จารุกรอภิวัฒิ1
602 34185 น.ส.อภิชญา ริทู1
603 36293 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ระงับพิศม์1
604 34254 น.ส.ฐิตา จันทร์แดง1
605 35386 ด.ช.จักรินทร์ สีหะเนตร1
606 36302 ด.ญ.สกุลลักษณ์ ตาลลักษณ์1
607 34233 นายกิตติศักดิ์ ตาป้อ1
608 34212 นายธนกร นาฏงามขำ1
609 35373 ด.ช.ปัณณธร งามสวย1
610 34197 นายศุภเชฏฐ์ อังศุโภไคย1
611 34195 น.ส.พีรยา พฤกษาพนาไพร1
612 35607 ด.ญ.ประกายเพชร ศรีคำ1
613 34330 น.ส.ปุณยาพร รัตนกิจไพศาล1
614 34264 นายชินดนัย นามวงศ์1