รายงานสถิติการยืม-คืน เรียงลำดับสูงสุด
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อนักเรียนจำนวนครั้งยืม
1 37212 เด็กหญิงนลิน ดุลยประพันธ์306
2 37228 เด็กหญิงอันนา ลี185
3 37303 เด็กชายภัทรพล จีนอ่อน103
4 36903 นายปรินทร แสงวิมาน70
5 37173 เด็กชายศุภกริชชฐ์ ปัญญแสง65
6 36593 นางสาวชลิตา ทองงามแท้61
7 36318 นายณัฐภูมินทร์ ศุภรพิชญ์สิริ57
8 37317 เด็กหญิงจินตกัญญา แสงจง42
9 3020 นายอนันทชัย นันต๊ะ37
10 37774 เด็กหญิงชาศกาญจน์ ตาจินะ31
11 35943 น.ส.นิลปัทม์ ปาหลวง30
12 37501 เด็กหญิงวรภาส์ แซ่จาง25
13 36597 นางสาวกิตติพิชชา กาวิละ23
14 36605 นางสาวชัญญา ศิริพิพัฒนมงคล21
15 37206 เด็กหญิงธีรนุช บุญมา21
16 37572 เด็กหญิงภัทรธิดา คำแก้ว21
17 36633 นางสาวปิยมน นวลใส19
18 37305 เด็กหญิงนภสร เสียงสูง19
19 34244 น.ส.พิชญ์สุดา อรุณรัตน์18
20 37628 เด็กชายณัฐพล เกษมสุขไพศาล17
21 37758 เด็กหญิงพร้อมรัก นาคแก้วเทศ16
22 36332 นางสาวธนันธร โปธานนท์16
23 36584 นางสาวชญาณี ตั้งศิริคมขำ15
24 35961 นายศรุต เผ่าเต็ม14
25 37493 เด็กหญิงศศินา โคนารีอุส14
26 37545 เด็กหญิงอัญรัศศ์ ธีรศรัณยานนท์14
27 77 ม.นิวัติ อรุณวิไล13
28 37184 เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา เลอศิลป์13
29 35491 นางสาวสุพิชฌาย์ ถิรบุญยานนท์13
30 37640 เด็กชายนฤสรณ์ บรรลือสุข13
31 36937 เด็กหญิงชุติกาญจน์ นพรัตน์13
32 37520 เด็กหญิงฉัตรชนก เด่นประภัสร์12
33 37195 เด็กชายพัชรวัฒน์ ศิริพันธุ์11
34 37348 นางสาวภรณ์ชนก เข่งค้า11
35 37823 นางสาวนวพร ไทยแท้11
36 36192 นางสาวธัญชนก ขัดแสนจักร11
37 37163 เด็กชายณภัทร ทัศนภักดิ์11
38 37764 เด็กหญิงณิชารัศม์ อัญกุลพิสิทธิ์10
39 35555 นางสาวปัณณธร ปัญจบุตร10
40 37300 เด็กชายณัฐภน แสนใจยา10
41 36697 นางสาวคลาวเดีย บอร์ดิน10
42 3115 นายรณยุทธิ์ งามเจริญ10
43 37296 เด็กชายปัณณวิชญ์ จิตศรัณยูกุล9
44 36293 นางสาวธัญญรัตน์ ระงับพิศม์9
45 37193 เด็กชายภูมิรพี เมืองมูล8
46 35664 นายศุภณัฐ กันไชยสัก8
47 36735 นายพรรษ บุรีคำ8
48 36396 นางสาวมนัสชนก สมเดช8
49 35810 นายภาณุพงศ์ ธรรมเขตต์8
50 34059 น.ส.ญาณิศา ธรรมชัยเดชา7
51 37149 เด็กชายศุภสิน บูรณสรรค์6
52 37630 เด็กหญิงพรพระคุณ เพิ่มสุวรรณ6
53 37648 เด็กหญิงปรียาวดี พลทมิฬ6
54 37209 เด็กหญิงธารพฤกษา เสาวภาคย์6
55 37747 เด็กหญิงภัณฑิราพร ปิยะเลิศมงคล6
56 37796 เด็กชายDeren Fu6
57 37498 เด็กหญิงอรจิรา อภิสกุล6
58 35823 นางสาวจินต์จุฑา สุขแสง5
59 36659 นางสาวนันท์นภัส เวฬุสาโรจน์5
60 3019 นางสาวชลธินีพันธ์ วสุวัต5
61 37437 เด็กหญิงเบญญาภา โยธาราษฎร์5
62 37452 เด็กชายจิรทีปต์ ทรัพย์เสนาะ5
63 37685 เด็กหญิงปภาวีร์ สังข์วัย5
64 36150 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ไพบูลย์ทรัพย์สิน4
65 37832 เด็กชายติณณ์ กิรติอาณันย์4
66 37790 เด็กหญิงอารยา พรหมเมือง4
67 37095 นางสาวฮิคารุ มาซุดะ4
68 37186 เด็กหญิงสุวิชาดา เงาสาโรส4
69 36179 นางสาวนิชรวรรณ ก้อนแก้ว4
70 37585 เด็กหญิงกานต์พิสินี ธนัทพวงเงินมาก4
71 36825 นางสาวจิราภัค บุญแก้ว3
72 36134 นายชินดนัย ตันมาดี3
73 36023 นางสาวภัทราภา เหมทัต3
74 36637 นางสาวสาริศา ทาเกิด3
75 36098 นายปภังกร ปาลี3
76 36673 นางสาวกิติญาฎา ญาณะชื่น3
77 36585 นางสาวสิริอาภา ปันทุราภรณ์3
78 37232 เด็กหญิงจิรภิญญา คงถาวรสกุล3
79 22222 นางสาวจุติพร สุขะจิรเดช3
80 37307 เด็กหญิงอรวรา ศิริรักษ์3
81 34776 น.ส.ธนิษฐา วงษ์ไชยมูล3
82 37288 เด็กหญิงณัฐธิดา ซื่อต่อวงษ์3
83 35346 นางสาวพลอยวรินทร์ ธนะสมบัติ3
84 35370 นายจิรายุ จุลละจารี3
85 35438 นางสาวหทัยชนก ยิ้มจันทร์3
86 37661 เด็กชายวรธน เสนีย์ประกรณ์ไกร3
87 36980 นางสาวฑิตยา แดงโชติ3
88 36932 นางสาวชนกนันท์ นันทปาลียอง3
89 37768 เด็กหญิงปภาดา ปฐมเนติกุล3
90 34161 นายศรุต แสงทอง2
91 34432 นายภาคิน ศรีไทย2
92 36173 นายวีระเดช ไชยลังกา2
93 34125 นายเดชาธร ใจซาวดง2
94 34805 นายชมานนท์ ศรีใย2
95 34915 นายอภิสร กุศลวงศ์2
96 35407 นางสาวธมลวรรณ พรหมเสนา2
97 35351 นางสาวดนุชภร เชาวน์เกษม2
98 36874 นางสาวมนัสณันท์ จารุกำเนิดกุล2
99 35554 นางสาวชนัญชิดา พวันนา2
100 35761 น.ส.ศศิปภา แสนคำปา2
101 34964 น.ส.สิริวรรณ โปธา2
102 37191 เด็กหญิงพัชริญา ขอดแก้ว2
103 37770 เด็กชายเพชรแท้ คุณดิลกกิตติ2
104 37769 เด็กหญิงณัฐณิชา คำวัง2
105 37752 เด็กหญิงภัทรภร ไชยวงค์2
106 37602 เด็กชายรณกร ปูแดง2
107 37448 เด็กหญิงกีรติกา โถเหลือง2
108 37444 เด็กหญิงปุญญธิดา คำสิทธิ์2
109 37223 เด็กหญิงพรรณพิชา สารศักดิ์2
110 37153 เด็กชายภูริจิวัจน์ เวียงวัฒนา2
111 36918 นางสาวจันทร์มีนา ศรีวิชัย2
112 36403 นายปิติภัทร เกิดโมลี2
113 36838 นางสาวพวงมณี พรหมชนะ2
114 36664 นางสาวพิชชาภา คุณาทร2
115 37595 เด็กชายแทนคุณ เดือนดาว1
116 35237 นายณัฐพล อนุสรณ์ความดี1
117 36600 นางสาวอักษราภัค ตันไพเราะห์1
118 34940 นางสาวปัณฑา มณีวรรณ1
119 37492 เด็กหญิงวรฤทัย ตุ่นเครือ1
120 34887 นายสาริศ ศรีชัยวงค์1
121 37495 เด็กชายศิวกร จรุงรักษ์1
122 37510 เด็กชายธีรวีร์ สุขบุรี1
123 34715 น.ส.กชกร ดอนมูล1
124 35406 นายนทีธร บุญวุฒิ1
125 37588 เด็กชายณัธภัท ชัยชนะ1
126 36413 นางสาวอรจิรา ศรีนวล1
127 37653 เด็กหญิงธนภรณ์ เสรีวัฒนาชัย1
128 37734 เด็กหญิงณิชาภัทร กุณรังษี1
129 34042 นายณัฏฐ์กิตติ์ ใจอ้าย1
130 36330 นางสาวปุณยวีย์ จันทร์พัฒน์1
131 36319 นางสาวกานต์ธิดา อุตวิชัย1
132 34713 นางสาวสิริณ สิงหวิบูลย์1
133 35496 นายพชร พฤฒิยานนท์1
134 36882 นายศุภวรรษ อุดมสารี1
135 35835 นางสาวงามพร้อม คุณดิลกกิตติ1
136 36883 นางสาวศศิพิชญ์ ศุภเลิศไพสิฐ1
137 35818 นายพัสกร เพชรรักษ์1
138 36885 นายศรัทธนิตย์ ทองบ่อ1
139 35719 นายศรัณย์กร ณ ลำปาง1
140 36934 นายชัยพิชิต พรมเมือง1
141 35245 นางสาวกรวรรณ หอมคล้าย1
142 36700 นางสาวชลันธร บุญทาพฤกษ์1
143 37431 เด็กหญิงติณณา ดำรงค์พานิช1
144 37155 เด็กชายอินทัช ลีลากนก1
145 35446 นายณัฐดนัย ขันพล1
146 36279 เด็กชายภูมิพัฒน์ โภคาเจริญเกียรติ1
147 36093 นายปิญชาน์ ธรรมวิวรณ์กุล1
148 36852 นางสาวไปรยา นามวงศ์1
149 37224 เด็กหญิงญาณิศา คนองศรี1
150 35362 นางสาวณัฐิศา สุกสี1
151 35947 นายภัทรพล บัวล้อม1
152 37010 นายพัทธดนย์ คำนาสัก1