รายงานสถิติการยืม-คืน เรียงลำดับสูงสุด
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อนักเรียนจำนวนครั้งยืม
1 37212 เด็กหญิงนลิน ดุลยประพันธ์300
2 37228 เด็กหญิงอันนา ลี185
3 37303 เด็กชายภัทรพล จีนอ่อน103
4 36903 เด็กชายปรินทร แสงวิมาน70
5 37173 เด็กชายศุภกริชชฐ์ ปัญญแสง65
6 36593 เด็กหญิงชลิตา ทองงามแท้61
7 36318 เด็กชายณัฐภูมินทร์ ศุภรพิชญ์สิริ57
8 00077 ม.นิวัติ อรุณวิไล50
9 37317 เด็กหญิงจินตกัญญา แสงจง42
10 3020 นายอนันทชัย นันต๊ะ37
11 37774 เด็กหญิงชาศกาญจน์ ตาจินะ31
12 35943 น.ส.นิลปัทม์ ปาหลวง30
13 37501 เด็กหญิงวรภาส์ แซ่จาง25
14 36597 เด็กหญิงกิตติพิชชา กาวิละ23
15 37572 เด็กหญิงภัทรธิดา คำแก้ว21
16 37206 เด็กหญิงธีรนุช บุญมา21
17 36605 เด็กหญิงชัญญา ศิริพิพัฒนมงคล21
18 37305 เด็กหญิงนภสร เสียงสูง19
19 36633 เด็กหญิงปิยมน นวลใส19
20 34244 น.ส.พิชญ์สุดา อรุณรัตน์18
21 37628 เด็กชายณัฐพล เกษมสุขไพศาล17
22 37758 เด็กหญิงพร้อมรัก นาคแก้วเทศ16
23 36332 นางสาวธนันธร โปธานนท์15
24 36584 เด็กหญิงชญาณี ตั้งศิริคมขำ15
25 37545 เด็กหญิงอัญรัศศ์ ธีรศรัณยานนท์14
26 35961 นายศรุต เผ่าเต็ม14
27 37640 เด็กชายนฤสรณ์ บรรลือสุข13
28 37184 เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา เลอศิลป์13
29 36937 เด็กหญิงชุติกาญจน์ นพรัตน์13
30 35491 นางสาวสุพิชฌาย์ ถิรบุญยานนท์13
31 37493 เด็กหญิงศศินา โคนารีอุส13
32 37520 เด็กหญิงฉัตรชนก เด่นประภัสร์12
33 37823 นางสาวนวพร ไทยแท้11
34 37348 นางสาวภรณ์ชนก เข่งค้า11
35 37163 เด็กชายณภัทร ทัศนภักดิ์11
36 36192 เด็กหญิงธัญชนก ขัดแสนจักร11
37 37195 เด็กชายพัชรวัฒน์ ศิริพันธุ์11
38 35555 นางสาวปัณณธร ปัญจบุตร10
39 000001 นางสาวแววมยุรี ประสานเนตร10
40 37300 เด็กชายณัฐภน แสนใจยา10
41 36697 เด็กหญิงคลาวเดีย บอร์ดิน10
42 37764 เด็กหญิงณิชารัศม์ อัญกุลพิสิทธิ์10
43 3115 นายรณยุทธิ์ งามเจริญ10
44 36293 นางสาวธัญญรัตน์ ระงับพิศม์9
45 00093 ครูดวงมณี คำป่าแลว9
46 37296 เด็กชายปัณณวิชญ์ จิตศรัณยูกุล9
47 36396 เด็กหญิงมนัสชนก สมเดช8
48 36735 เด็กชายพรรษ บุรีคำ8
49 35664 นายศุภณัฐ กันไชยสัก8
50 35810 นายภาณุพงศ์ ธรรมเขตต์8
51 00123 ม.ฐานกร เทรเวส8
52 00550 ครูกฤติมา ทิพวัง8
53 37193 เด็กชายภูมิรพี เมืองมูล8
54 34059 น.ส.ญาณิศา ธรรมชัยเดชา7
55 37630 เด็กหญิงพรพระคุณ เพิ่มสุวรรณ6
56 37648 เด็กหญิงปรียาวดี พลทมิฬ6
57 37149 เด็กชายศุภสิน บูรณสรรค์6
58 37209 เด็กหญิงธารพฤกษา เสาวภาคย์6
59 00844 นางสาวดารุณี มิตรพร6
60 37747 เด็กหญิงภัณฑิราพร ปิยะเลิศมงคล6
61 37796 เด็กชายDeren Fu6
62 37498 เด็กหญิงอรจิรา อภิสกุล6
63 3019 นางสาวชลธินีพันธ์ วสุวัต5
64 37685 เด็กหญิงปภาวีร์ สังข์วัย5
65 35823 นางสาวจินต์จุฑา สุขแสง5
66 37452 เด็กชายจิรทีปต์ ทรัพย์เสนาะ5
67 37437 เด็กหญิงเบญญาภา โยธาราษฎร์5
68 36659 เด็กหญิงนันท์นภัส เวฬุสาโรจน์5
69 37790 เด็กหญิงอารยา พรหมเมือง4
70 00556 ครูปาณัฐริล วินเทอร์4
71 37832 เด็กชายติณณ์ กิรติอาณันย์4
72 36179 นางสาวนิชรวรรณ ก้อนแก้ว4
73 00713 ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ4
74 36150 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ไพบูลย์ทรัพย์สิน4
75 37095 เด็กหญิงฮิคารุ มาซุดะ4
76 37585 เด็กหญิงกานต์พิสินี ธนัทพวงเงินมาก4
77 37186 เด็กหญิงสุวิชาดา เงาสาโรส4
78 36134 นายชินดนัย ตันมาดี3
79 36098 เด็กชายปภังกร ปาลี3
80 35438 นางสาวหทัยชนก ยิ้มจันทร์3
81 36585 เด็กหญิงสิริอาภา ปันทุราภรณ์3
82 22222 นางสาวจุติพร สุขะจิรเดช3
83 34776 น.ส.ธนิษฐา วงษ์ไชยมูล3
84 35346 นางสาวพลอยวรินทร์ ธนะสมบัติ3
85 35370 นายจิรายุ จุลละจารี3
86 36023 นางสาวภัทราภา เหมทัต3
87 36637 เด็กหญิงสาริศา ทาเกิด3
88 36980 เด็กหญิงฑิตยา แดงโชติ3
89 37661 เด็กชายวรธน เสนีย์ประกรณ์ไกร3
90 36932 เด็กหญิงชนกนันท์ นันทปาลียอง3
91 37232 เด็กหญิงจิรภิญญา คงถาวรสกุล3
92 37288 เด็กหญิงณัฐธิดา ซื่อต่อวงษ์3
93 37307 เด็กหญิงอรวรา ศิริรักษ์3
94 37768 เด็กหญิงปภาดา ปฐมเนติกุล3
95 36825 เด็กหญิงจิราภัค บุญแก้ว3
96 36673 เด็กหญิงกิติญาฎา ญาณะชื่น3
97 37448 เด็กหญิงกีรติกา โถเหลือง2
98 37223 เด็กหญิงพรรณพิชา สารศักดิ์2
99 34915 นายอภิสร กุศลวงศ์2
100 35761 น.ส.ศศิปภา แสนคำปา2
101 34125 นายเดชาธร ใจซาวดง2
102 35554 นางสาวชนัญชิดา พวันนา2
103 35351 นางสาวดนุชภร เชาวน์เกษม2
104 34432 นายภาคิน ศรีไทย2
105 37602 เด็กชายรณกร ปูแดง2
106 37444 เด็กหญิงปุญญธิดา คำสิทธิ์2
107 37153 เด็กชายภูริจิวัจน์ เวียงวัฒนา2
108 36664 เด็กหญิงพิชชาภา คุณาทร2
109 34161 นายศรุต แสงทอง2
110 34964 น.ส.สิริวรรณ โปธา2
111 36918 เด็กหญิงจันทร์มีนา ศรีวิชัย2
112 37769 เด็กหญิงณัฐณิชา คำวัง2
113 37191 เด็กหญิงพัชริญา ขอดแก้ว2
114 36838 เด็กหญิงพวงมณี พรหมชนะ2
115 35407 นางสาวธมลวรรณ พรหมเสนา2
116 00614 ครูภานุมาส ทองย้อย2
117 36874 เด็กหญิงมนัสณันท์ จารุกำเนิดกุล2
118 36173 นายวีระเดช ไชยลังกา2
119 37752 เด็กหญิงภัทรภร ไชยวงค์2
120 36403 ด.ช.ปิติภัทร เกิดโมลี2
121 37770 เด็กชายเพชรแท้ คุณดิลกกิตติ2
122 00643 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว2
123 00053 ครูพรนับพรรณ ปันตี2
124 00861 นางสาวภัทรกมล -2
125 34715 น.ส.กชกร ดอนมูล1
126 37492 เด็กหญิงวรฤทัย ตุ่นเครือ1
127 00206 ม.ผไท ชัยนำ1
128 00438 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์1
129 37495 เด็กชายศิวกร จรุงรักษ์1
130 34042 นายณัฏฐ์กิตติ์ ใจอ้าย1
131 37510 เด็กชายธีรวีร์ สุขบุรี1
132 37588 เด็กชายณัธภัท ชัยชนะ1
133 37653 เด็กหญิงธนภรณ์ เสรีวัฒนาชัย1
134 37595 เด็กชายแทนคุณ เดือนดาว1
135 37734 เด็กหญิงณิชาภัทร กุณรังษี1
136 35835 นางสาวงามพร้อม คุณดิลกกิตติ1
137 36700 เด็กหญิงชลันธร บุญทาพฤกษ์1
138 36413 นางสาวอรจิรา ศรีนวล1
139 36852 เด็กหญิงไปรยา นามวงศ์1
140 36330 เด็กหญิงปุณยวีย์ จันทร์พัฒน์1
141 36319 นางสาวกานต์ธิดา อุตวิชัย1
142 36882 เด็กชายศุภวรรษ อุดมสารี1
143 36279 เด็กชายภูมิพัฒน์ โภคาเจริญเกียรติ1
144 36883 เด็กหญิงศศิพิชญ์ ศุภเลิศไพสิฐ1
145 36885 เด็กชายศรัทธนิตย์ ทองบ่อ1
146 36934 เด็กชายชัยพิชิต พรมเมือง1
147 36093 เด็กชายปิญชาน์ ธรรมวิวรณ์กุล1
148 37431 เด็กหญิงติณณา ดำรงค์พานิช1
149 35947 นายภัทรพล บัวล้อม1
150 34805 นายชมานนท์ ศรีใย1
151 35818 นายพัสกร เพชรรักษ์1
152 35719 นายศรัณย์กร ณ ลำปาง1
153 37224 เด็กหญิงญาณิศา คนองศรี1
154 35496 นายพชร พฤฒิยานนท์1
155 35446 นายณัฐดนัย ขันพล1
156 35406 นายนทีธร บุญวุฒิ1
157 35362 นางสาวณัฐิศา สุกสี1
158 35245 นางสาวกรวรรณ หอมคล้าย1
159 35237 นายณัฐพล อนุสรณ์ความดี1
160 34940 นางสาวปัณฑา มณีวรรณ1
161 34887 นายสาริศ ศรีชัยวงค์1
162 37010 เด็กชายพัทธดนย์ คำนาสัก1